Úvod
Služby
Příklady
Semináře
Poradna
Kontakt
Odkazy
Nedokončená výroba v legislativě
Nedokončenou výrobou se zabývají tyto normy: zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. Zde je několik nejpodstatnějších ustanovení:
Předpis č. 500/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
§ 9
Zásoby
(2) Položka "C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary" obsahuje
a) produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty
§ 49
Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících
(5) Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše nákladů podle způsobu kalkulace výroby stanoveného účetní jednotkou. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby, jimiž jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky
c) v zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem přímými náklady, výrobní režií a v případě, že výrobní cyklus přesahuje dvanáct měsíců výjimečně i správní režií.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 25
(1) Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují
c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami,
d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady
§ 29
(1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen "periodická inventarizace"). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen "průběžná inventarizace"). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Pro správné stanovení výše nedokončené výroby jsou samozřejmě důležité další paragrafy Zákona o účetnictví (především v rozsahu §25-§30).
Protože výklad těchto ustanovení není vždy zcela jednoznačný, je třeba myslet na hlavní zásadu celého účetního procesu - podávat věrný a pravdivý obraz firmy. To je důležité především u velkých zakázek, jejichž objem tvoří významnou část celého obratu společnosti, a které zasahují do více fiskálních let.
Odpovědi na časté dotazy
Na Vašich stránkách je v příkladech popsáno, jak ovlivní velikost zakázky objem nedokončené výroby. Jak máme správně stanovit velikost zakázky v naší stavební firmě? Zabýváme se především výstavbou rodinných domů na klíč. Může pro nás být jednou zakázkou např. výstavba v jedné lokalitě?
Určení velikosti zakázky vychází z několika základních pravidel. Tím prvním je to, že byste měli být schopni určit přímé náklady, které do dané zakázky (projektu) spadají. V praxi zde často narážíme na detail evidence v konkrétním informačním systému společnosti. Pokud je detail menší, než je předmět smlouvy a následná fakturace, je velikost zakázky jasně daná, protože k příslušným výnosům přesně stanovíme náklady. Může však nastat situace, kdy k příslušné smlouvě a výnosům nemáme přesně rozpočítáné náklady. V případě Vaší stavební firmy si to umím představit např. při výstavbě řadových domků, kde mohou být některé náklady společné. Pak je třeba tyto náklady rozpočítat. Ve výjimečných situacích v případě společného odběratele by mohlo být více staveb považováno za jednu zakázku, je však třeba vždy posoudit textaci smlouvy. V případě chyby na zakázce táhnoucí se přes několik fiskálních období je nebezpečí zpochybnění výše NV ze strany finančního úřadu.
Máme nějakou zákonnou povinnost účtovat během roku o nedokončené výrobě?
Stanovení nedokončené výroby a účtování o nedokončené výrobě je z hlediska legislativy bezpodmínečně nutné k datu účetní uzávěrky. Účtování během roku má však velký smysl především pro objektivní posouzení výkonnosti firmy.
Doporučujete dělat inventarizaci nedokončené výroby i v průběhu roku?
Pokud metodika stanovení výše nedokončené výroby v rámci interních procesů nezaručuje zcela objektivní přehled o stavu NV, lze inventarizaci určitě doporučit. V těchto "zásobách" bývají často ukryty desítky procent z celkového obratu firmy. Při inventarizaci si dejte pozor na to, aby vznik informace o výši NV nestál více, než kolik Vám přinese a v neposlední řadě si nechte od zodpovědného pracovníka (projektový manažer, vedoucí střediska) písemně a s podpisem výši podtvrdit. Naprosto stejně, jako přistupujete k inventarizaci skladových zásob. Musíme doporučit i podepsání hmotné zodpovědnosti za inventarizované zásoby NV.
Je nějaký podnikový informační systém lepší na zpracování a inventarizaci nedokončené výroby?
Na trhu s ERP systémy je řada produktů a mnoho z nich pracuje s NV nativně bez dalších velkých úprav. Bývá to spíše otázka parametrizace a nastavení (především vstupu nákladů do zakázky). Je zvykem, že dimenze "zakázka" či v jiné terminologii "projekt" prostupuje hlavní knihou a není problém ji přiřazovat jakékoliv účetní transakce. Informujte se o možnostech u svého dodavatele ERP systému.
© kapacita.cz 2013