Úvod
Služby
Příklady
Semináře
Poradna
Kontakt
Odkazy
Nedokončená výroba v legislativě
Nedokončenou výrobou se zabývají tyto normy: zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. Zde je několik nejpodstatnějších ustanovení:
Předpis č. 500/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
§ 9
Zásoby
(2) Položka "C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary" obsahuje
a) produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty
§ 49
Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících
(5) Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše nákladů podle způsobu kalkulace výroby stanoveného účetní jednotkou. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby, jimiž jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky
c) v zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem přímými náklady, výrobní režií a v případě, že výrobní cyklus přesahuje dvanáct měsíců výjimečně i správní režií.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
§ 25
(1) Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují
c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami,
d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady
§ 29
(1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen "periodická inventarizace"). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen "průběžná inventarizace"). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Pro správné stanovení výše nedokončené výroby jsou samozřejmě důležité další paragrafy Zákona o účetnictví (především v rozsahu §25-§30).
Protože výklad těchto ustanovení není vždy zcela jednoznačný, je třeba myslet na hlavní zásadu celého účetního procesu - podávat věrný a pravdivý obraz firmy. To je důležité především u velkých zakázek, jejichž objem tvoří významnou část celého obratu společnosti, a které zasahují do více fiskálních let.
Důležitá role nedokončené výroby
Rozpracovanost, neboli nedokončená výroba, tvoří důležitou složku výsledku hospodaření především v podnicích, které se zabývají výstavbou.
Co může způsobit špatně zkalkulovaná výše nedokončené výroby? Zde je několik příkladů:
- zkreslení běžné likvidity (current ratio) a tím zakrytí varovných signálů, které upozorňují na problémy ve firmě
V případě ne zcela optimálních hodnot pohotové likvidity (quick asset ratio) je management často optimističtější vzhledem ke stavu zásob, do kterých se nedokončená výroba počítá. Po vyvedení "nekvalitní" nedokončené výroby se problém objeví nekontinuálně a jeho řešení bývá mnohem obtížnější.
- špatný výpočet základu daně z příjmu právnických osob se všemi důsledky, včetně případného doměření daně a penále
Chybně zkalkulované opravné položky k nedokončené výrobě při účetní uzávěrce u projektů, které přesahují jedno fiskální období, způsobí špatný výpočet daně. V lepším případě se problém vyřeší dodatečným daňovým přiznáním, v horším případě ho odhalí až kontrola finančního úřadu.
- problémy v cash flow, když se očekávaná výše nedokončené výroby po jejím vyvedení proti fakturaci nepotvrdí
Pokud nemáte dobře zpracováno plánování zakázek a především pokud je jich mnoho o menším objemu, kde plánujete objem fakturace na základě výše nedokončené výroby, může Vás překvapit, že výše fakturace je podstatně nižší, než vyvedená nedokončená výroba.
- v případě kalkulace nedokončené výroby pouze jednou ročně absenci přesných ukazatelů hospodaření v průběhu roku
V některých typech podniků (např. stavební firmy) tvoří nedokončená výroba až desítky procent výsledku hospodaření. Pro management je proto správná metodika ocenění nedokončené výroby klíčová pro samotné řízení podniku.
- pozdní odhalení špatného hospodaření osob, které jsou ve společnosti zodpovědné za zakázky (projekty)
Pokud na svěřených zakázkách (projektech) zodpovědná osoba nerozděluje přesně náklady, může i při správné metodice výpočtu značně nadhodnotit výši nedokončené výroby a tím i výsledků celého svého střediska (úseku, divize...). Až korektní roční inventarizace problém odhalí, prémie vyplacené v průběhu roku to však již podniku nevrátí.
- zbytečné represe vůči zodpovědným osobám v případě podhodnocení výše nedokončené výroby
I podhodnocení výše nedokončené výroby může mít negativní důsledky na chod podniku. Takto vzniklé falešně špatné výsledky hospodaření vedou v důsledku ke zbytečným postihům vedoucích pracovníků na všech stupních řízení.
© kapacita.cz 2013